รายงานการขนส่งทางอากาศ ณ ท่าอากาศยาน

ข้อมูลสถิติกรมท่าอากาศยาน รายท่าอากาศยาน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ กองแผนงาน กรมท่าอากาศยาน
* อีเมลสำหรับติดต่อ statdca@airports.go.th
* วัตถุประสงค์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา การรวบรวมข้อมูลจากสายการบินและเจ้าหน้าที่ประจำท่าอากาศยาน โดยกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ กองแผนงาน กรมท่าอากาศยาน
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 August 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 7 February 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
Create by Gravatar ckan_admin
สร้างแล้ว 22 May 2567
Last Updated 30 June 2567