• จำนวนการขนส่งทางอากาศสายการบินพาณิชย์ 347 total views 96 recent views

    เป็นรายงานอ้างอิงจากข้อมูล รายงานลำดับที่ SEQ198_ข้อมูลรายงานเที่ยวบินพาณิชย์รายเดือนรายท่าอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสังกัดกรมท่าอากาศยาน
    กรมท่าอากาศยาน 13 June 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).